5,700,000

Thời gian xử lý chỉ từ 40 phút

5,200,000

Thời gian xử lý chỉ từ 40 phút

5,000,000

Thời gian xử lý chỉ từ 40 phút