650,000

Thời gian xử lý chỉ từ 3-4 giờ

600,000

Thời gian xử lý chỉ từ 3-4 giờ